หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตา ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการรักษา (PRK, LASIK) ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ คณะจักษุแพทย์ ติดต่อเรา
 
 
รายนามคณาจารย์ประจำภาควิชาสาขาวิชาจักษุวิทยา
list-faculty-01 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ - หัวหน้าสาขาจักษุวิทยา , หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็ก
- พบ. เกียรตินิยม (รามาธิบดี)
- นบ. (รามคำแหง)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา (จุฬา)
- ว.ว จักษุวิทยา (จุฬา)
- อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว
- ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
- รองประธานวิชาการชมรมจักษุวิทยาเด็กและตาเข
- ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

E-mail : vsakchai@hotmail.com

list-faculty-10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิมลวรรณ ตั้งปกาศิต - ฝ่ายจัดฝึกอบรม , หน่วยกระจกตา (Cornea)-จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ปัญหาสายตาและกระจกตา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัย มหิดล ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา แพทยสภา ประเทศไทย
- หน่วยกระจกตาและการแก้ไข ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ ประเทศไทย
- External Eye Disease, Cornea &Refractive surgery 2552 Bascom Palmer Eye Institute, Miller school of Medicine, University of Miami, FL. USA
- พบ. (รามาธิบดี)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา (เชียงใหม่)
- อ.ว. จักษุวิทยา (เชียงใหม่)
- อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์ (ศิริราช)

E-mail : jaju072@yahoo.com

list-faculty-11 อาจารย์นายแพทย์วรนาถ ทัตติยกุล - หน่วยกระจกตา (Cornea) , ฝ่ายเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์-จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ปัญหาสายตาและกระจกตา
- พบ. (รามาธิบดี)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา (เชียงใหม่)
- ว.ว. จักษุวิทยา (เชียงใหม่)
- อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์ (จุฬา)
- เลขานุการและอนุกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
- จบการศึกษาระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ร.พ. รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรต่อยอดอนุสาขากระจกตา ร.พ. จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง จบการศึกษาต่อยอดอนุสาขากระจกตา การเปลี่ยนกระจกตา การรักษาสายตาสั้น-ยาว-เอียงและกระจกตาเสื่อมด้วยเอ็กซ์ไซเมอร์เลเซอร์จาก The Wilmer Eye Institute, The Johns Hopkins University School Of Medicine, Baltimore, Maryland, USA.

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์แพทย์อนุสาขากระจกตา สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญด้านโรคของกระจกตา การเปลี่ยนกระจกตา การรักษาสายตาสั้น-ยาว-เอียงและกระจกตาเสื่อมด้วยเอ็กซ์ไซเมอร์เลเซอร์


E-mail : numra29@yahoo.co.th

list-faculty-02 รองศาสตราจารย์นายแพทย์โกศล คำพิทักษ - ฝ่ายวิจัย , หน่วยกระจกตา (Cornea)-จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ปัญหาสายตาและกระจกตา
- พบ. (จุฬา)
- ว.ว. จักษุวิทยา (จุฬา)
- อนุสาขากระจกตาและการแก้ไขสายผิดปกติด้วยเลเซอร์ (จุฬา)  
- Cornea and refractive surgery , Royal Eye and Ear hospital Melbourne Australia  
- อนุกรรมการวิจัย ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : : kosolkampitak@yahoo.com

list-faculty-01-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย ลีละวงศ์เทวัญ - ฝ่ายแพทยศาสตร์บัณฑิตศึกษา , หัวหน้าหน่วยโรคสายตาและเลนส์สัมผัส (Refraction and Contact Lens)
- พบ. (จุฬา)
- ว.ว. จักษุวิทยา (จุฬา)
- กรรมการชมรมจักษุแพทย์ไทยด้านสายตา
- รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-mail : wilim@thaimail.com , wilim@tu.ac.th

list-faculty-03 อาจารย์แพทย์หญิงวราภรณ์ มิตรสันติสุข - ฝ่ายทำนุบำรงศิลปวัฒนธรรม , หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
- พบ. (เชียงใหม่)
- อ.ว. จักษุวิทยา (เชียงใหม่)
- จักษุตกแต่งเสริมสร้าง (รามาธิบดี)

E-mail : : waramit@hotmail.com

list-faculty-04 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ - ฝ่ายวิชาการ , หัวหน้าหน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)
- พบ. (จุฬา)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาจักษุวิทยา (จุฬา)
- ว.ว. จักษุวิทยา (จุฬา)
- Certificate of Clinical Glaucoma and Surgery Fellowship , The New York Eye and Ear Infirmary , New York USA 
- Neuro-Ophthalmology, the New York Eye and Ear Infirmary, New York USA
- เลขานุการและอนุกรรมการวิชาการ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : manchima123@yahoo.com


list-faculty-05 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์ - เลขานุการสาขาจักษุวิทยา , หัวหน้าหน่วยเบาหวานจอประสาทตา (Diabetic Retinopathy)
- พบ. (ศิริราช )
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา (มหิดล)
- ว.ว จักษุวิทยา (ศิริราช)
- อ.ว. เวชศาสตร์ครอบครัว

E-mail : navapolk@hotmail.com

list-faculty-06 อาจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก - ฝ่ายจักษุสาธารณสุข , หน่วยจอประสาทตา
- พบ. (รามาธิบดี)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา (รามาธิบดี)
- ว.ว. จักษุวิทยา (รามาธิบดี)
- อนุสาขาจอประสาทตา
- กรรมการชมรมต้อกระจก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : pb1999@gmail.com
list-faculty-07 อาจารย์นายแพทย์กิตติชัย อัครพิพัฒน์กุล - ฝ่ายบริการวิชาการ , หน่วยจอประสาทตา
- พบ. (จุฬาลงกรณ์)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (จุฬาลงกรณ์)
- อนุสาขาจอประสาทตา (ราชวิถี)
- กรรมการชมรมต้อกระจก ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

E-mail : ktcoph@yahoo.com

list-faculty-12 อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล วงษ์คำช้าง - หน่วยจอประสาทตาและสายตาเลือนลาง (Low Vision clinic)
- พบ. (รามาธิบดี)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (ราชวิถี)
- อนุสาขาจอประสาทตา (ราชวิถี)

E-mail : nattatei@yahoo.com

list-faculty-13 อาจารย์แพทย์หญิงสุพินดา ลีอมรสิริ - หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (Uveitis)
- พบ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (ศิริราช)
- ป. บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา (ศิริราช)
- ว.ว. จักษุวิทยา (ศิริราช)
- อนุสาขา จักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ (ศิริราช)
- Ocular immunology and inflammation , Yale School of Medicine , Yale University , CT USA

E-mail : supinda_ta@yahoo.com

list-faculty-14 อาจารย์แพทย์หญิงสุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
- พบ. เกียรตินิยม (ศิริราช)
- ว.ว. จักษุวิทยา (ธรรมศาสตร์)

E-mail : punoipunoi@hotmail.com
list-faculty-15 อาจารย์นายแพทย์อนุวัชร์ พฤทธิพงศ์สิทธิ์ - หน่วยโรคต้อหิน (Glaucoma)
- พบ.(รามาธิบดี)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจักษุวิทยา (สงขลานครินทร์)
- ว.ว. จักษุวิทยา (สงขลานครินทร์)
- อนุสาขาต้อหิน (ธรรมศาสตร์)

E-mail : nucomic@yahoo.com
รายนามคณาจารย์พิเศษประจำภาควิชา
list-faculty-sp-03 อาจารย์แพทย์หญิงโสฬส วุฒิพันธ์ - หน่วยจักษุกล้ามเนื้อตา (Strabismus)
- หน่วย Muscle
- พบ.(ศิริราช)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (รามาธิบดี)
- Fellowship in Strabismus , The Royal Eye and Ear Hospital , Melbourne University , Australia

E-mail : sorotw@gmail.com
list-faculty-sp-04 อาจารย์แพทย์หญิงณัฐมล ศรีสำราญ - หน่วยโรคต้อหิน
- พบ.(จุฬา)
- วุฒิบัตรจักษุวิทยา (จุฬา)
- อนุสาขาต้อหิน (ราชวิถี)
- Certificate of Glaucoma Research Fellowship , University of California , San Diego School of Medicine , San Diego , USA

E-mail : snuttamon@yahoo.com
อาจารย์แพทย์หญิงณัษฐา จองพิศาล - หน่วยจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
- พบ.(ศิริราช)
- ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา จักษุวิทยา (จุฬา)
- ว.ว. จักษุวิทยา (จุฬา)
- อนุสาขา จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (รามาธิบดี)

E-mail : natha_chong@yahoo.com
 
  © 2013 Copyright all right reserved | www.lasikthammasat.com