หน้าแรก ความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติทางสายตา ความรู้เกี่ยวกับ วิธีการรักษา (PRK, LASIK) ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ คณะจักษุแพทย์ ติดต่อเรา
 
     
 
กำหนดการ
สื่อมวลชนเยี่ยมชมศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์
ศูนย์เลสิกนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ในการให้บริการอย่างครบวงจร
พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมรักษาสายตาด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด WaveLight EX 500
วันพฤหัสบดีที่  31  มกราคม 2556   เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ  ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์ ชั้น 2 (ขึ้นบันไดเลื่อน)
อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
  09.00 น. คณะสื่อมวลชนพร้อมกันที่บริเวณป้ายรถเมล์ด้านหน้า บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามโรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 
    ออกเดินทางไป  ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รังสิต  
  09.45 น. สื่อมวลชน เดินทางถึง ศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์  
    ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง  
  10.00  น. พิธีกร เรียนเชิญ  
    รศ.นพ.ศักดิ์ชัย  วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้าสาขาจักษุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  กล่าวถึง  
    - ความเป็นมาของศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ )  
    - ศักยภาพในการรองรับผู้ป่วย ในระดับนานาชาติและการรองรับจำนวนผู้ป่วย ในโซนภาคกลาง  
  10.05  น. ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี
 
  10.10 น. พิธีกรเชิญ รศ.นพ.ศักดิ์ชัย มอบของที่ระลึก ศ.ดร.สุรพล พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับอาจารย์แพทย์ที่ร่วมสัมภาษณ์
 
  10.15 น. พิธีกรสัมภาษณ์  
    - รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
   

- อ.นพ.วรนาถ ทัตติยกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยกระจกตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 
    - ผศ.พญ.วิมลวรรณ ตั้งปกาศิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยกระจกตา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
    - รศ.นพ.โกศล คำพิทักษ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ปัญหาสายตาและกระจกตา
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 
    กล่าวถึง  
    - ที่มาของศูนย์เลสิก ธรรมศาสตร์  
    - รูปแบบการให้บริการของศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์ (โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)  
    - นวัตกรรมการรักษาโรคกระจกตาเสื่อมที่มองไม่เห็น ด้วยเครื่องเอ็กไซเมอร์เลเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุด WaveLight EX 500  
    - การเตรียมตัวก่อนรับการรักษา  
  10.45 น. เยี่ยมชมภายในศูนย์เลสิกธรรมศาสตร์ / สื่อมวลชนซักถาม  
  11.15 น. จบงาน / สื่อมวลชนรับประทานอาหารกลางวัน
 
 
   
  © 2013 Copyright all right reserved | www.lasikthammasat.com